Opened 8 years ago

Closed 7 years ago

#116 closed bug (fixed)

firewall/vpn: een portforward word ook toegepast voor inkomende ipsec vpn connecties

Reported by: Edwin Eefting Owned by:
Priority: high Milestone:
Component: Syn-3 control center Keywords:
Cc:

Description

oplossen door de forward regels ook te laten checken of het ipsec verkeer is of niet. (net zoals de andere regels zijn aangepast om dit ook te doen)

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by Edwin Eefting

Summary: firewall/vpn: een portforward word ook toegepast voor inkomende vpn connectiesfirewall/vpn: een portforward word ook toegepast voor inkomende ipsec vpn connecties

comment:2 Changed 7 years ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.