Opened 13 years ago

Closed 13 years ago

#1 closed task (fixed)

eenduidige manier om deze wiki in meerdere talen beschikbaar te maken

Reported by: Edwin Eefting Owned by: somebody
Priority: low Milestone:
Component: component1 Keywords:
Cc:

Description

Misschien zijn er wel plugins voor?

Change History (1)

comment:1 Changed 13 years ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed

ja zijn plugins voor, en deze is geinstalleerd.

Note: See TracTickets for help on using tickets.