Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#150 closed bug (worksforme)

netlogon script werkt niet meer met windows 7

Reported by: Edwin Eefting Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Syn-3 package Keywords:
Cc:

Description

oplossing:
net use U: %logonserver%\%username%

uitzoeken waarom de oude niet meer werkt en update maken.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by Edwin Eefting

het kan ook zijn dat dit niet aan windows ligt, maar aan de nieuwe samba versie. de %u en %m worden blijkbaar door samba ingevuld als het script aangeroepen word tijdens het inloggen.

comment:2 Changed 9 years ago by Edwin Eefting

niet te reproduceren. op de testomgeving gaat het wel goed met Windows 7 op SYN-3 versie 4.4.2 en %m en %u in de netlogon.bat.

Er is in elk geval een workaround voor het geval dat
http://open.syn3.nl/syn3/trac/default/wiki/howto/Windows7

comment:3 Changed 9 years ago by Edwin Eefting

Resolution: worksforme
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.