Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#20 closed feature request (fixed)

shop uitbreiden met meer upgrades voor losse opties

Reported by: rick Owned by:
Priority: high Milestone:
Component: Other Keywords:
Cc:

Description

dingen zoals internet module, mailserver en file server ook als losse optie te bestellen.

ook moet er een product 'linux server op maat' zijn, waarbij men alle mogelijke opties los kan aanschaffen.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.