Opened 11 years ago

Closed 10 years ago

#13 closed bug (fixed)

Backup terugzetten.

Reported by: rick Owned by:
Priority: high Milestone: Versie 4.4.1
Component: Syn-3 package Keywords:
Cc:

Description (last modified by Edwin Eefting)

De backup maakt ook een dump van de geinstalleerde packetjes. Dus de directory /var/log/packages wordt ook gebackupt.

Als men dan winvpn activeerd met een nieuwe licentie, maar een backup terug zet op een server, dan worden de packetjes hiervoor NIET geinstalleerd, omdat deze al geinstalleerd zijn!


oplossing? in de backup/restore vanaf nu ook de system files meenemen? zo hoeven we ook geen 'roleback' systeem te maken voor update: voordat je vage updates doet maak je een backup, en je kan altijd 100% terug naar de vorige situatie! een backup word dan echt een 'snapshot' of 'clone' van het hele systeem, als je deze optie aanvinkt of zet.

Change History (4)

comment:1 Changed 11 years ago by Edwin Eefting

Description: modified (diff)

comment:2 Changed 11 years ago by Edwin Eefting

dit kan op 2 manieren:

  1. een /usr/backup/backup.system script, die de / en /boot inpakt naar de meegegeven /home/... directory. Dit is ook hoe sql databases enzo nu gebackuped worden. Dit is makkelijker, maar kost meer resources. (vooral met incremental backups)
  1. zorgen dat xfsdump ook aangereoepen word voor / en /boot. Dit is meer werk en kan meer (nieuwe) bugs opleveren, maar kost minder resources. het probleeem is dat xfsdump maar 1 filesystem per aanroep kan doen.

comment:3 Changed 10 years ago by Edwin Eefting

Milestone: Versie 4.4.1

comment:4 Changed 10 years ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.