Opened 9 years ago

Closed 19 months ago

#131 closed bug (fixed)

dnscache restart te vaag door djb_update

Reported by: Edwin Eefting Owned by:
Priority: normal Milestone: Versie 4.5
Component: Syn-3 package Keywords:
Cc:

Description

op grote netwerken waar de dhcp leases vaak wijzigen, word de dnscache soms wel iedere minuut geherstart.

dit komt door de tinydns Makefile die een hup geeft aan dnscache.

Change History (1)

comment:1 Changed 19 months ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.