Opened 13 years ago

Closed 12 years ago

Last modified 12 years ago

#4 closed bug (fixed)

installer CD

Reported by: Edwin Eefting Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Keywords:
Cc:

Description

momenteel word de registratie server gebruikt voor het creeren van een installatie CD met de juiste packages.

Dit kan nu niet meer en de bootcd scripts dienen aangepast te worden hiervoor.

Change History (2)

comment:1 Changed 12 years ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed

comment:2 Changed 12 years ago by (none)

Milestone: Open Syn-3 0.5

Milestone Open Syn-3 0.5 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.