Opened 13 years ago

Closed 12 years ago

#9 closed bug (fixed)

systeem backups/restores maken

Reported by: Edwin Eefting Owned by:
Priority: normal Milestone: Versie 4.4.1
Component: Syn-3 package Keywords:
Cc:

Description (last modified by Edwin Eefting)

Nu word alleen de data van een systeem gebackupped. Het hele systeem moet exact gebackupped worden, zodat het zelfs mogelijk is om machines te clonen via het backup systeem.

Ook nodig voor de nieuwe mysql5 random password problemen bij een restore.

Change History (2)

comment:1 Changed 12 years ago by Edwin Eefting

Description: modified (diff)
Milestone: Versie 4.4.1
Type: feature requestbug

comment:2 Changed 12 years ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.